5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016

【简单介绍】

NALGENE聚丙烯试管架5976-0016,聚丙烯材质。与采用ResMer制造技术的Unwire试管架具有相同的创新设计。不会在水槽中漂浮。清空后可以叠放以节省空间。可以稳固地满载试管。不能对试管架进行高温高压灭菌。

【详细说明】

NALGENE聚丙烯试管架5976-0016
NALGENE聚丙烯试管架5976-0016描述:聚丙烯材质。与采用ResMer制造技术的Unwire试管架具有相同的创新设计。不会在水槽中漂浮。清空后可以叠放以节省空间。可以稳固地满载试管。不能对试管架进行高温高压灭菌。

订购信息:

目录编号 5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  试管大小, mm  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  颜色  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  L x W x H, mm  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016 阵列  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  每盒数量 5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016 每箱数量
5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016
5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  5976-0013  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  13  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  White  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  200 x 102 x 57  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  6 x 12  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  1  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  8  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  
5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  5976-0016  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  16  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  White  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  248 x 127 x 70  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  6 x 12  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  1  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  8  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  
5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  5976-0313  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  13  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  Blue  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  200 x 102 x 57  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  6 x 12  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  1  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  8  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  
5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  5976-0316  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  16  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  Blue  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  248 x 127 x 70  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  6 x 12  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  1  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  8  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  
5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  5976-0413  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  13  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  Green  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  200 x 102 x 57  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  6 x 12  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  1  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  8  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  
5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  5976-0416  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  16  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  Green  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  248 x 127 x 70  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  6 x 12  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  1  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  8  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  
5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  5976-0513  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  13  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  Red  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  200 x 102 x 57  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  6 x 12  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  1  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  8  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  
5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  5976-0516  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  16  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  Red  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  248 x 127 x 70  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  6 x 12  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  1  5976-0016-NALGENE聚丙烯试管架5976-0016  8 

发表回复