NISSUI 日本日水培养基 05238 食盐卵黄琼脂基础培养基 Salt Egg Yolk Agar Base 300g

NISSUI 日本日水培养基 05238 食盐卵黄琼脂基础培养基 Salt Egg Yolk Agar Base 300g