1440-110 1440-090-WHATMAN定量滤纸Grade40/110mm(8um)1440-110 1440-090

【简单介绍】

WHATMAN定量滤纸Grade40/110mm(8um)1440-110 1440-090,无灰级:对于Grade 40到44 <0.007%,grade 589< 0.01%- 非常纯的滤纸。Grade 40:8um.常规过滤用无灰滤纸,中等流速和颗粒保留度。用于水泥、泥土、金属成分比重分析。也用于大气中残留元素和放射性核素的高纯度收集。

【详细说明】

WHATMAN定量滤纸Grade40/110mm(8um)1440-110 1440-090 1440-047

WHATMAN定量滤纸Grade40/110mm(8um)1440-110 1440-090Grade 40:8µm
常规过滤用无灰滤纸,中等流速和颗粒保留度。用于水泥、泥土、金属成分比重分析。作为主要滤纸用于在土壤分析从水相提取物分离固形物质,在定量牛奶成分分析中,在院子吸收光谱之前作为纯分析级别洁净过滤。也用于大气中残留元素和放射性核素的高纯度收集。

Grade 41:20µm
流速zui快的无灰滤纸,推荐用于诸如氢氧化铝或者氢氧化铁的分析过程中。也用于大颗粒或凝胶状沉淀物的过滤,并用于空气污染定量分析中快流速测定气态化合物。这种滤纸可选用用于一次性过滤漏斗中,这种方便的一次性47mm过滤漏斗,zui大过滤量250ml,上面的47mm 41级别滤纸可以很容易取出用于进一步的分析或培养。

Grade 42:2.5µm
在whatman所有纤维素滤纸中zui细的颗粒保留,是重力分析的世界标准。常用于诸如BaSO4、偏锡酸和碳酸钙等细颗粒沉淀物的分析。

Grade 43:16µm
颗粒保留介于Grade 40和41之间,但比Grade40快一倍。典型应用包括食品分析、土壤分析、空气污染监测中颗粒收集后进行荧光光谱法分析。也用于建筑业、矿产和钢铁业的无机分析。

Grade 44:3µm
Grade 42的薄型版本,截流更细小颗粒,但是灰分更低,流速几乎是Grade 42的两倍。

Grade 589/1:12-25µm
“黑缎滤纸”-定量分析粗沉淀物的标准滤纸,是流速很高的无灰滤纸。用于很多定量标准方法,特别是重力应用(例如食物中灰分量的测定,水泥工业中Blaine细微颗粒测定)预折叠型号Grade 589 1/2

Grade 589/2:4-12µm
“白缎滤纸”-中等细小颗粒的无灰标准滤纸,中等流速,应用于多种日常定量分析方法,泥土中沙子含量测定,面粉级别测定或者造纸工业中水相悬浮物测定。预折叠型号Grade 589/2 1/2

Grade 589/3:2µm
“蓝缎滤纸”-是用于非常细小颗粒的无灰标准滤纸,流速慢,但是收集细小颗粒效率非常高,也用于很多工业日常分析方法,例如动植物脂肪和石油中不溶物质属量的测定。

 

WHATMAN定量滤纸Grade40/110mm(8um)1440-110 1440-090订购信息:

1440-012 GR 40 1.27CM 400/PK
1440-032 GR 40 3.2CM 100/PK
1440-042 GR 40 4.25CM 100/PK
1440-047 GR 40 4.7CM 100/PK
1440-055 GR 40 5.5CM 100/PK
1440-070 GR 40 7CM 100/PK
1440-090 GR 40 9CM 100/PK
1440-110 GR 40 11CM 100/PK
1440-125 GR 40 12.5CM 100/PK
1440-150 GR 40 15CM 100/PK
1440-185 GR 40 18.5CM 100/PK
1440-240 GR 40 24CM 100/PK
1440-320 GR 40 32CM 100/PK
1440-329 GR 40 3CM 100/PK
1440-6168 GR 40 45CM 100/PK
1440-917 GR 40 46x57CM 100/PK
1441-042 GR 41 4.25CM 100/PK
1441-047 GR 41 4.7CM 100/PK
1441-050 GR 41 5CM 100/PK
1441-055 GR 41 5.5CM 100/PK
1441-060 GR 41 6CM 100/PK
1441-070 GR 41 7CM 100/PK
1441-090 GR 41 9CM 100/PK
1441-110 GR 41 11CM 100/PK
1441-125 GR 41 12.5CM 100/PK
1441-150 GR 41 15CM 100/PK
1441-185 GR 41 18.5CM 100/PK
1441-240 GR 41 24CM 100/PK
1441-320 GR 41 32CM 100/PK
1441-6309 GR 41 2.5CM 10000/PK
1441-866 GR 41 20.3×25.4CM 100/PK
1441-917 GR 41 46x57CM 100/PK
1442-042 GR 42 4.25CM 100/PK
1442-047 GR 42 4.7CM 100/PK
1442-055 GR 42 5.5CM 100/PK
1442-070 GR 42 7CM 100/PK
1442-090 GR 42 9CM 100/PK
1442-110 GR 42 11CM 100/PK
1442-125 GR 42 12.5CM 100/PK
1442-150 GR 42 15CM 100/PK
1442-185 GR 42 18.5CM 100/PK
1442-240 GR 42 24CM 100/PK
1442-320 GR 42 32CM 100/PK
1442-6551 GR 42 2.54 x 9CM 100/PK
1442-917 GR 42 46 x 57CM 100/PK
1443-090 GR 43 9CM 100/PK
1443-110 GR 43 11CM 100/PK
1443-125 GR 43 12.5CM 100/PK
1443-150 GR 43 15CM 100/PK
1443-185 GR 43 18.5CM 100/PK
1444-070 GR 44 7CM 100/PK
1444-090 GR 44 9CM 100/PK
1444-110 GR 44 11CM 100/PK
1444-125 GR 44 12.5CM 100/PK
1444-150 GR 44 15CM 100/PK
1444-185 GR 44 18.5CM 100/PK
1444-240 GR 44 24CM 100/PK
1450-042 GR 50 4.25CM 100/PK
1450-055 GR 50 5.5CM 100/PK
1450-070 GR 50 7CM 100/PK
1450-090 GR 50 9CM 100/PK
1450-110 GR 50 11CM 100/PK
1450-125 GR 50 12.5CM 100/PK
1450-150 GR 50 15CM 100/PK
1450-185 GR 50 18.5CM 100/PK
1450-240 GR 50 24CM 100/PK
1450-320 GR 50 32CM 100/PK
1450-500 GR 50 50CM 100/PK
1450-916 GR 50 15x23CM 100/PK
1450-917 GR 50 46x57CM 100/PK
1450-993 GR 50 WHT SMEAR TAB 100/PK
1452-090 GR 52 9CM 100/PK
1452-110 GR 52 11CM 100/PK
1452-125 GR 52 12.5CM 100/PK
1452-150 GR 52 15CM 100/PK
1452-240 GR 52 24CM 100/PK
1454-055 GR 54 5.5CM 100/PK
1454-070 GR 54 7CM 100/PK
1454-090 GR 54 9CM 100/PK
1454-110 GR 54 11CM 100/PK
1454-125 GR 54 12.5CM 100/PK
1454-150 GR 54 15CM 100/PK
1454-185 GR 54 18.5CM 100/PK
1454-240 GR 54 24CM 100/PK
1454-320 GR 54 32CM 100/PK
1454-500 GR 54 50CM 100/PK
1454-917 GR 54 46x57CM 100/PK
1540-042 GR 540 4.25CM 100/PK
1540-055 GR 540 5.5CM 100/PK
1540-090 GR 540 9CM 100/PK
1540-110 GR 540 11CM 100/PK
1540-125 GR 540 12.5CM 100/PK
1540-150 GR 540 15CM 100/PK
1540-185 GR 540 18.5CM 100/PK
1540-240 GR 540 24CM 100/PK
1540-320 GR 540 32CM 100/PK
1540-321 GR 540 2.1CM 100/PK
1540-324 GR 540 2.4CM 100/PK
1541-042 GR 541 4.25CM 100/PK
1541-047 GR 541 4.7CM 100/PK
1541-055 GR 541 5.5CM 100/PK
1541-070 GR 541 7CM 100/PK
1541-090 GR 541 9CM 100/PK
1541-110 GR 541 11CM 100/PK
1541-125 GR 541 12.5CM 100/PK
1541-150 GR 541 15CM 100/PK
1541-185 GR 541 18.5CM 100/PK
1541-240 GR 541 24CM 100/PK
1541-270 GR 541 27CM 100/PK
1541-320 GR 541 32CM 100/PK
1541-400 GR 541 40CM 100/PK
1541-917 GR 541 46x57CM 100/PK
1542-055 GR 542 5.5CM 100/PK
1542-070 GR 542 7CM 100/PK
1542-090 GR 542 9CM 100/PK
1542-110 GR 542 11CM 100/PK
1542-125 GR 542 12.5CM 100/PK
1542-150 GR 542 15CM 100/PK
1542-185 GR 542 18.5CM 100/PK
1542-240 GR 542 24CM 100/PK
1542-400 GR 542 40CM 100/PK